skip to Main Content

Leaseovereenkomst apparatuur

De ondergetekenden:

Ecuipment BV gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven.

Hierna te noemen: Verhuurder

en

{bedrijfsnaam huurder} gevestigd en kantoorhoudende te (factuur-adresgegevens huurder}, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door {naam huurder}.

hierna te noemen: Huurder.

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

 1. Begrippen

In deze overeenkomst worden de navolgende begrippen met een Beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1.2       Acceptatie: De goedkeuring van alle onderdelen van de Apparatuur.

1.2       Aflevering: Het in de verpakking bezorgen van de Appara­tuur op de Plaats van aflevering en het uitpakken (en installeren) daarvan.

1.3     Apparatuur: de door Verhuurder op basis van deze over­een­komst beschikbaar te stellen apparatuur, inclusief bijbehoren­de Materialen en Documentatie (en met inbegrip van de meest recente c.q. geüpdatete versie van de apparatuur gerela­teerde besturingsprogrammatuur) als omschreven naar aantal, type en/of modelaanduiding in Bijlage A.

1.4        Bijlagen: Aanhangsels bij deze overeenkomst, die na door beide partijen te zijn geparafeerd, deel uitmaken van deze overeenkomst. In de Bijlagen zijn de voorwaarden vermeld, waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen.

1.5        Documentatie: De door Verhuurder ten behoeve van Huurder te leveren (en in de Nederlandse of Engelse taal geschreven) documentatie behorende bij de Apparatuur.

1.6        Gebrek: Het niet c.q. niet volledig voldoen van de Apparatuur aan de overeengekomen specificaties, dan wel het anderszins niet naar behoren functioneren van de Apparatuur.

1.7        Huurprijs: De voor beschikbaarstelling van de Appara­tuur (en indien overeengekomen Systeem Programmatuur) en de in deze overeen­komst beschreven diensten verschuldigde vergoeding (als nader gespecificeerd in deze overeenkomst en in Bijlage A).

1.8        Installatie: Het zodanig opstellen, installeren en aansluiten van de Apparatuur (alsmede het aanpassen van de Apparatuur c.q. van andere apparatuur of van program­matuur), dat de Apparatuur ‑ ook indien de Systeemprogrammatuur niet bij Verhuurder is betrokken ‑ beant­woordt aan het in deze overeenkomst bepaalde.

1.9        Licentie: Het recht van Huurder de Stan­daard‑Pr­ogrammatuur conform de bepalingen van deze overeen­komst te gebruiken.

1.10      Materialen: De voor het gebruik, acceptatie, Installa­tie (en wijziging) van de Apparatuur benodigde hulpmid­delen.

1.11      Personeel van Huurder: Het door Huurder op grond van deze overeenkomst ter beschikking te stellen personeelsleden en/of hulppersonen, welke krachtens deze overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken.

1.12      Personeel van Verhuurder: De door Verhuurder voor de uitvoering van deze overeenkomst in te schakelen perso­neelsle­den en/of hulppersonen, welke krachtens deze overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken.

1.13      Plaats van aflevering: De door Huurder aangewezen ruimte, waar de Installatie van de Apparatuur zal plaatsvinden.

 

 1. Voorwerp van de overeenkomst; duur

2.1        Verhuurder verhuurt bij deze aan Huurder, gelijk Huurder bij deze van Verhuurder huurt, de Appara­tuur. Verhuurder levert voorts de in de deze overeen­komst beschreven diensten, waartoe onder meer te rekenen Aflevering, Installatie en het testen van de Apparatuur. De eigendom van de Apparatuur berust bij Verhuurder. In laatstbedoeld geval staat Verhuurder ervoor in bevoegd te zijn de Apparatuur gedurende de duur van deze overeenkomst te verhuren (en eventueel een koopoptie te verstrekken). Verhuurder staat ervoor in dat de eigendom van de Apparatuur vrij en onbezwaard zal blijven en geen vervreemding zonder voorafgaande schrif­telijke toestemming van Huurder zal plaatsvinden. Toestemming kan onder meer worden geweigerd als de opvolgend eigenaar niet bereid is schriftelijk te verklaren hoofdelijk aansprakelijk te zullen zijn voor de nakoming van deze overeenkomst.

2.2        Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, ingaande {orderdatum}.

2.3        Indien er op verzoek van Huurder een upgrade van de Apparatuur plaatsvindt, zal de looptijd van de overeenkomst opnieuw aanvangen en derhalve wederom voor een periode van 3 jaar gelden vanaf het moment van de upgrade.

2.4        Tenzij Huurder de overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd opzegt, zal de overeenkomst steeds stilzwijgend met 1 jaar verlengd worden.

2.5        Indien deze overeenkomst eindigt, zal Huurder Verhuurder in de gelegenheid stellen om de Appara­tuur terug te nemen. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Verhuurder en worden geacht in de huurprijs te zijn begrepen. Tenzij het onderhoud door en/of voor rekening van Verhuurder wordt uitgevoerd zal Huurder de Apparatuur in goede staat van onderhoud aan Verhuurder beschikbaar stellen. Bij de beoordeling of van een goede staat van onderhoud sprake is, blijven buiten beschouwing ‑ de gevolgen van ‑ normale slijtage en veroudering.

2.6        Verhuurder is gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurder andere dan de overeengekomen Apparatuur beschikbaar te stellen, c.q nieuwe of andere modellen c.q versies van de Apparatuur beschikbaar te stellen. Huurder zal zijn medewerking aan vervanging dan ook niet onthouden indien door Verhuurder ten genoegen van Huurder wordt aangetoond dat de door hem voorgestelde nieuwe of andere Apparatuur aan dezelfde kwaliteits‑ en capaci­teitseisen voldoet en deze geen beperkingen in gebruik of toepassingsmogelijkheden, ook voor andere apparatuur of programmatuur voor Huurder met zich meebrengt en/of hogere bedienings‑ c.q. onderhoudskosten. Indien de betreffende door Verhuurder voorgestelde Apparatuur een lagere, algemeen geldende huurprijs heeft, zal de huurprijs op overeenkomstige wijze worden verlaagd onvermin­derd het recht van Huurder op overeengekomen kortingen.

2.7        Verhuurder verplicht zich indien nodig c.q. gewenst voor een optimaal gebruik van de Apparatuur (en voorts bij wijziging of aanpassing van de Apparatuur zoals hiervoor bedoeld) Huurder telkens tijdig te informeren over nieuwe ontwikkelingen in Systeem programmatuur indien door haar geleverd alsmede Huurder te informe­ren over wijzigingen, die in de Apparatuur zijn aangebracht en eventuele aanpassingen in verband met het verhelpen van fouten of het voldoen aan gewijzigde technische vereisten.

 

 1. Plaats van aflevering

Huurder is ervoor verantwoordelijk dat de omgeving waarbinnen de Apparatuur wordt opgesteld aan de genoemde eisen voldoet en tot einde van de huurperiode blijft voldoen.

 

4          Aflevering en Risico

4.1        De Aflevering van de Apparatuur door Verhuurder vindt plaats op een in onderling tussen partijen bepaald moment. Verhuurder is verantwoordelijk voor een deugdelijke wijze van verpakking en vervoer van de Apparatuur. Eventueel door derden ter zake gestelde voorschriften voor het verpakken en het uitpakken van de Apparatuur zal Verhuurder opvolgen.

4.2        Huurder kan geen aanspraak maken op nakoming van een overeengekomen leveringsdatum voor de dagen dat de over­schrijding het gevolg is van:

 1. overmacht en/of
 2. het in gebreke blijven van de andere partij en/of
 3. een tevoren overeengekomen termijnverlenging, bijvoor­beeld in het kader van het verstrekken van een meerwerk­opdracht.

 

 1. Acceptatie

5.1        Acceptatie van het geleverde vindt plaats door aflevering.

5.2        Kleine Gebreken, waartoe gerekend worden gebreken, die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de Apparatuur redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van de Acceptatie zijn, onverminderd de verplichting van Verhuurder tot kosteloos herstel van zodanige Gebreken die aan Verhuurder toe te rekenen zijn.

5.3        Na Acceptatie is Verhuurder op grond van deze overeen­komst niet gehouden tot het herstel van Gebreken in de Apparatuur met uitzondering van de gevallen waarin:

 1. Huurder aanspraak kan maken op rechten uit (de) verstrekte garantie(s) en/of
 2. de gebreken bij correcte nakoming door Verhuurder van overeengekomen onderhoudsverplichtingen niet zouden zijn opgetreden en/of
 3. de gebreken bij Acceptatie van de Apparatuur verborgen waren en door Huurder redelijker­wijs niet konden worden geconstateerd. Onverminderd hetgeen verder in deze overeenkomst is bepaald, is Verhuurder in dat geval verplicht tot herstel van die Gebreken conform het hierna bepaalde. Deze herstelplicht eindigt in ieder geval 30 dagen na Acceptatie.

 

 1. Garantie

6.1        Verhuurder garandeert voor de duur van deze Huurovereen­komst (en de overeengekomen verlenging daarvan) dat:

 1. de Apparatuur de overeengekomen eigenschap­pen bevat, zoals vastgelegd in deze overeenkomst en voldoet aan de specificaties zoals opgenomen de Bijlagen;
 2. de Apparatuur geschikt is voor gebruik in samenhang met de door Huurder te gebruiken – en bij Verhuurder bekende – Systeem en/of Appli­catie‑programmatuur en de overige bij Huurder aanwezige apparatuur en programmatuur (voor zover bij Verhuurder aangegeven en bekend);
 3. de Apparatuur een juiste samenstelling en voldoende capaciteit heeft om in samenhang met de Applica­tie‑pro­grammatuur (en Systeemprogrammatuur) overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst te functioneren met name ten aanzien van de te leveren prestaties;
 4. de Apparatuur geschikt is voor het doel waarvoor Huurder deze heeft verwor­ven;
 5. de Apparatuur is samenge­steld uit deugdelijke onderdelen;
 6. de Apparatuur voldoet aan (internationale) techni­sche normen en markt‑s­tandaards;
 7. gangbare, bijpassende, geteste en voor de Appara­tuur volledig geschikt bevonden Systeem programma­tuur en toepassingsonafhankelijke programmatuur aan Huurder kunnen worden geleverd;

6.2        Indien Huurder tijdens de garantieperiode op enig tijdstip constateert dat de Apparatuur niet voldoet aan het sub lid 1 of 2 bepaalde, zal Huurder Verhuur­der hiervan schriftelijk, en in spoedgevallen telefo­nisch, op de hoogte stellen. Tijdens de garantieperiode heeft Huurder aanspraak op de rechten uit de garantie sub lid 1 en 2 bedoeld, waartoe Huurder slechts behoeft aan te tonen dat de Apparatuur de gegarandeerde eigenschap(pen) niet bevat, c.q. niet naar behoren functioneert. Indien Verhuurder van mening is dat Huurder geen beroep kan doen op de garantiebepalingen, omdat een gebrek niet behoort tot de gegarandeerde eigenschappen c.q. terug te voeren is op niet aan Verhuurder toe te rekenen andere oorzaken of op niet door Verhuurder geleverde of geadviseerde apparatuur, rust de bewijs­last ter zake op Verhuurder.

6.3        Verhuurder verplicht zich binnen een redelijke en zo kort mogelijke termijn na schriftelijke of telefonische melding van de Gebreken, die maatregelen te nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs zullen kunnen leiden tot herstel van de Gebreken op kortst mogelijke termijn.

6.4        Verhuurder staat ervoor in dat Huurder gebruik kan maken van door of via Verhuurder ter beschikking te stellen andere, gelijkwaardige apparatuur in het geval de Apparatuur gedurende een periode van meer dan 45 dagen buiten werking is.

6.5        De garantie vervalt indien en voor zover door Huurder zonder de ingevolge deze overeenkomst verkregen of nader verkregen toestemming van Verhuurder wijzigingen in de Apparatuur zijn aange­bracht, tenzij Huurder aantoont dat het Gebrek niet door de wijzigingen is ontstaan c.q. deze Gebreken ook zonder de wijzigingen zouden zijn ontstaan.

 

 1. Aansprakelijkheid

7.1        Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit deze overeen­komst, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtin­gen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

7.2        De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij geleden c.q. te lijden schade.

7.3        De sub lid 2 bedoelde aansprakelijkheid voor directe schade is, per gebeurtenis, is voor Verhuurder beperkt tot de hoogte die onder de dekking van de afgesloten verzekering valt dan wel – indien er geen verzekering (van toepassing) is of er geen dekking verleend wordt (om welke reden dan ook) – tot een bedrag van de hoogte van de verrichte werkzaamheden c.q. de uitgevoerde opdracht dan wel in ieder geval tot maximaal € 50.000,‑.

Onder directe schade wordt verstaan:

 1. schade aan Apparatuur en gegevens­be­standen, waaronder in elk geval verstaan wordt: materi­ele beschadiging, gebrekkig of niet functio­neren, verminderde betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoe­ligheid;
 2. schade aan andere eigendommen van Huurder en/of van derden;
 3. kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of verande­ringen in Apparatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beper­king c.q. herstel van schade;
 4. de kosten van noodvoorzieningen, zoals het uitwij­ken naar andere computersystemen, of het inhuren van derden;
 5. kosten, waaronder begrepen personeelskosten, van het noodgedwongen langer operationeel houden van (het) oude syste(e)m(en) en daarmee samenhangende voorzieningen;
 6. de kosten van leegloop van medewerkers, goederen en faciliteiten van Huurder en de kosten van leegloop van door Huurder in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingehuurde derden, voor zover deze kosten, in redelijkheid, niet vermijdbaar zijn;
 7. aan derden aantoonbaar verschuldigde vergoedingen en boetes alsmede de waarde van het verloren gaan van door derden verstrekte garantierechten;
 8. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beper­king van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
 9. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de scha­de‑oorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

7.4        De sub lid 2 bedoelde aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten en – indien dat om welke reden dan ook rechtens onacceptabel geoordeeld zou worden – qua omvang beperkt tot een bedrag van € 50.000,- per gebeurtenis. Onder gevolgschade wordt verstaan:

 1. schade – van welke aard dan ook – aan het voertuig waarbij de apparatuur toegepast wordt;
 2. winstderving;
 3. kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vast­stelling van gevolgschade;
 4. andere schade dan de directe schade genoemd sub lid 3.

7.5        De sub lid 3 en 4 opgenomen beperkingen van aansprake­lijkheid komen te vervallen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Verhuurder en/of diens personeel.

 

 1. Prijzen

8.1        De huurprijs per maand is vermeld in Bijlage A. Zij is telkens bij vooruitbetaling verschuldigd ingaande de datum waarop de Apparatuur is geïnstalleerd.

(Bij de huurprijs is inbegrepen een vergoeding van het onderhoud). Indien de ingangsdatum van deze overeenkomst niet samenvalt met de eerste dag van een maand, is een pro rata gedeelte voor die periode verschuldigd.

 

 1. Betaling

9.1        Verhuurder zal de kosten aan Huurder in rekening brengen middels automatische incasso via SEPA. De Huurder zal hiervoor een machtiging afgeven middels het invullen van het SEPA formulier; deze dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.

9.3        Indien automatische incasso om enigerlei reden niet mogelijk is gebleken en Huurder na aanmaning daartoe nalaat voor betaling van het openstaande bedrag zorg te dragen, is hij van rechtswege een rentevergoeding over het aan Verhuurder toekomende bedrag verschuldigd, berekend op jaarbasis, gelijk de wettelijke (handels)rente.

9.4        Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) door Huurder of niet‑betaling door Huurder op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van in rekening gebrachte kosten of van ondeugdelijk­heid van de verrichte prestaties van Verhuurder geeft Verhuurder het recht zijn prestaties op te schorten c.q. te beëindigen.

 

10        Intellectuele (eigendoms‑) rechten

10.1      Onverminderd de in deze overeenkomst aan Huurder toegekende bevoegdheden, berusten de intellectuele (eigen­doms‑) rechten bij Verhuurder.

10.2      Verhuurder vrijwaart Huurder voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms‑) rechten van derden, zgn. persoonlijkheids­rechten, alsmede aanspraken met betrekking tot know‑how, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder begrepen. Verhuurder verplicht zich tot het, op zijn kosten, treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie bij Huurder en tot beperking van de door Huurder te maken extra kosten en/of te lijden schade.

 

 1. Opleiding en Ondersteuning

11.1      Verhuurder zal één personeelslid van Huurder, opleiden in de bediening en het gebruik van de Apparatuur. De aard, omvang, duur (en kosten) daarvan alsmede de tijdstippen waarop deze opleiding zal plaatsvinden zijn in de diverse pakketten vastgelegd.

11.2      Verhuurder zal Huurder vertrouwd maken met het gebruik van de Apparatuur.

11.3      De opleiding en ondersteuning zal worden gegeven door deskundigen, die daartoe bekwaam en geschikt zijn (en (terzake van de ondersteuning) zoveel mogelijk gegeven door de deskundigen die bij de Installatie zijn of waren betrokken.

 

 1. Onderhoud

12.1      Verhuurder zal ervoor zorgdragen dat de Apparatuur tijdens de duur van deze overeenkomst, of de overeengekomen verlenging daarvan, op kosten van Verhuurder in goede staat van onderhoud zal verkeren, de normale slijtage en veroudering daarvan uitgesloten. Verhuurder zal er bovendien voor zorgdragen dat vermiste, beschadigde of teniet gegane onderdelen van de Apparatuur door gelijkwaardige worden vervangen, (zulks op kosten van Huurder.

12.2      Huurder is niet vrij onderhoud te doen verrichten door eigen Personeel of door derden, en heeft daartoe, voor zover nodig overeenkomstig het bepaalde in onderhavige overeenkomst, alle bevoegdheden van Verhuurder verkregen.

 

 1. Overdracht rechten en verplichtingen; onder aanneming

13.1      Huurder is niet gerechtigd de rechten en verplich­tingen uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; Verhuurder is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

13.2      Indien Verhuurder bij de uitvoering van deze overeen­komst, gebruik wil maken van de diensten van derden, hetzij in onder aanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van perso­neel, is hij daartoe bevoegd.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

14.1      Alle door Verhuurder geleverde zaken blijven – ook in geval van eventuele koop in plaats van huur van de apparatuur – diens eigendom totdat de Huurder alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen.

 • Het is Huurder verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of

op enige andere wijze te bezwaren.

 • Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop

willen vestigen of doen gelden, is Huurder verplicht Verhuurder er hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 • Huurder geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Verhuurder of door Verhuurder aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Verhuurder is bij verzuim van Huurder gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van Huurder.

 

15        Overmacht

15.1      Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. tekort schiet in zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst d.m.v. een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schade­vergoeding zal ontstaan.

15.2      Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van Materialen of van de Standaard Programmatuur, wanprestatie van door Verhuurder ingeschakelde derden en/of liquiditeits‑ c.q. solvabiliteits­problemen aan de zijde van Verhuurder.

 

16        Ontbinding

16.1      Buiten hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald is:

 1. ieder der partijen gerechtigd deze overeenkomst d.m.v. een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na schrifte­lijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen;
 2. ieder der partijen gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist en buiten rechte, de overeenkomst d.m.v. een aangetekend schrijven te ontbin­den indien de andere partij surséance (c.q. voorlopige surséa­nce) van betaling aanvraagt of hem surséance (c.q. voorlopige surséance) van betaling wordt verleend; de andere partij zijn faillisse­ment aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; de andere partij zijn huidige onderneming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij dan wel op de Apparatuur beslag wordt gelegd, dan wel de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeen­komst na te kunnen komen.

16.2      Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplich­tingen behoren o.m.: vrijwaring voor schending van intellectu­ele (eigendoms‑)rechten (art. 10), geheimhouding (art. 11), geschillenbe­slechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze (art. 17).

 

 1. Geschillen, toepasselijk recht en domiciliekeuze

17.1      Ieder geschil tussen partijen ter zake van deze overeen­komst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland – West-Brabant tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen overeenkomen.

17.2      Ter zake van geschillen, verband houdende met de uitvoe­ring van het in deze overeenkomst bepaalde, geldt dat partijen allereerst de procedure tot verkrijging van een niet‑bindend advies zullen volgen als omschreven sub leden 3 t/m 8. Het hier bepaalde doet niet af aan het recht van de partij, die meent dat het onderwerp van geschil zodanig spoedeisend is, dat het verkrijgen van een niet‑bindend advies niet kan worden afgewacht, zich te wenden tot de bevoegde rechter teneinde voorzie­ningen te vragen in kort geding.

17.3      In geval van een geschil sub lid 2 bedoeld, geeft de meest gerede van partijen aan de andere partij schrifte­lijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is.

18.4      Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 Werkdagen na de dagtekening van het sub lid 3 bedoelde bericht, zal de contactpersoon van ieder der partij­en, dan wel een andere deskundige functionaris van of aangegeven door de betreffende partij, een schriftelijke probleemanalyse opstellen en aan de andere partij doen toekomen. Deze probleemanalyse zal in ieder geval bestaan uit: een analyse van de feiten en ‑ mogelijke ‑ oorzaken, die aan het probleem ten grondslag liggen, ‑ voor zover mogelijk ‑ de juridische kwalificatie en de financiële consequenties daarvan, alsmede oplossingen voor het geschil.

17.5      Op basis van de sub lid 4 bedoelde probleemanalyses zullen partijen overleggen over een oplossing van het geschil. Dit overleg zal plaatsvinden in een commissie bestaande uit een functionaris van ieder der partijen, die tot ondertekening van contracten als de onderhavige bevoegd is. Indien één der partijen binnen 10 Werkdagen na dagtekening van het sub lid 3 bedoelde bericht hiertoe schriftelijk aan de andere partij de wens te kennen heeft gegeven, zal de commissie worden aangevuld met een onafhankelijke voorzitter. In geval niet binnen 2 Werkdagen na de kennisgeving over de persoon van deze voorzitter overeenstemming kan worden bereikt, zullen partijen beiden één partij aanwijzen die gezamenlijk één onafhankelijke voorzitter benoemen. Mocht dit nog niet tot overeenstemming leiden, dan resteren de reguliere gerechtelijke routes.

17.6      De sub lid 5 bedoelde commissie zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 25 Werkdagen na de dagtekening van het sub lid 3 bedoelde bericht een niet‑bindend advies aan partijen geven; ieder der partijen kan verlangen dat dit advies nog in schriftelijke vorm ter beschikking wordt gesteld.

17.7      Indien de commissie niet of niet‑tijdig tot een eenslui­dend advies kan komen, c.q. één der partijen geen gevolg wenst te geven aan het advies, zijn beide partijen gerechtigd het geschil alsnog te laten beslechten op de wijze als bepaald sub lid 1.

17.8      Elke partij draagt van de sub leden 2 t/m 7 bedoelde procedure haar eigen kosten; de kosten van de sub lid 5 bedoelde voorzitter worden door partijen bij helfte gedragen.

17.9      Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepas­sing.

 

18        Algemeen

18.1      De algemene leverings‑ en betalingsvoorwaarden van Huurder, dan wel andere algemene of bijzondere voor­waarden zijn niet van toepassing, tenzij expliciet schriftelijk van toepassing verklaard.

18.2      Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeen­komst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

18.3      Geen van partijen is bevoegd personeelsleden van de andere partij te bewegen tot prestaties, toezeggingen en dergelijke, tegen enige vorm van beloning of gift aan dat personeelslid, zonder welke beloning of gift de prestatie of toezegging niet, c.q. onder andere voor­waarden, tot stand zou zijn gekomen. Indien (het personeel van) een van partijen in strijd met het hier bepaalde handelt, zal deze partij zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist per overtreding in elk van deze gevallen een dadelijk opeisbare, niet voor compensatie vatbare boete verbeuren aan de andere partij van € 10.000,- per overtre­ding. Deze boete laat de overige rechten van de andere partij, waaronder die op schadevergoe­ding, onverlet.

18.4      Het nalaten door één van de partijen om binnen een in de overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepa­ling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij de betreffende partij uitdrukke­lijk en schrifte­lijk met de niet‑nakoming akkoord is gegaan.

18.5      Gedurende de duur van deze overeenkomst zullen partijen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (een) medewerker(s) van deze andere partij in dienst nemen, dan wel anderszins voor zich laten werken.

 

 

 

Back To Top